Lintunen Consultingin palvelu IT-ammattilaisille

IT-coaching palvelu on Business Coac­hingia eri­tyi­sesti IT-ammat­ti­lai­sille, joka ottaa huo­mioon heidän työnsä eri­tyis­piirteet ja toimintaympäristön.

Oletko IT-alan ammat­ti­lainen, ja haluat coac­hingia esi­mer­kiksi vaa­tivaan hank­keeseen, joka asettaa sinulle pai­neita oman kehit­ty­misen, muu­toksen läpi­vie­misen ja työym­pä­ristön muu­tosten suhteen? IT-alalla toi­mivat ovat jat­ku­vasti alt­tiina muu­tos­voi­mille, val­ta­valle tiedon tul­valle, uusien asioiden omak­su­mis­vaa­ti­muk­sille ja haas­teille ajan­käytön hallinnassa.

Olen nimennyt pal­veluni IT-Coac­hin­giksi, joka ei tar­koita, että kyse olisi tie­to­tek­niik­kaon­gelmien rat­kai­se­mi­sesta. Kyse on business coac­hin­gista, eri­koistuen IT-alan ammat­ti­laisiin, joiden toi­min­taym­pä­ristön ymmärrän par­haiten, oltuani 24 vuotta ohjel­mis­to­y­rit­täjänä ja yhteensä lähes 30 vuotta IT-alalla. Kou­lu­tus­taus­taltani olen KTM.

Olen coac­hingin osalta kou­lut­tau­tunut Cer­tified Business Coac­hiksi ® Business Coaching Institutesta.

Voit olla nimik­keeltäsi CIO, tie­to­hal­lin­to­pääl­likkö, IT-pääl­likkö, kehi­tys­pääl­likkö, ohjel­mis­to­asian­tuntija vai pro­jek­ti­pääl­likkö, yhtä kaikki olen­naista on, että painit IT-alan haas­teiden parissa. Niihin pystyn samais­tumaan ja kul­kemaan kanssasi coaching-matkaa, jonka tavoit­teena on poten­ti­aalisi saa­minen täy­si­mit­tai­sesti käyttöön, saada tavoit­teesi kris­tal­lin­kirk­kaiksi ja auttaa sinua mat­kalla niiden saavuttamiseen.

Jos tunnet, että voisit hyötyä coac­hin­gista kanssani, sovitaan kanssasi noin tunnin mit­tainen kes­kustelu, jossa käydään läpi tar­peesi, kerron coac­hin­gista työs­ken­te­ly­me­ne­telmänä ja kat­somme, pys­tynkö juuri minä aut­tamaan sinua par­haiten coac­hingin keinoin.

Säh­kö­pos­tio­soit­teeni on timo.​lintunen@​lintunenconsulting.​fi ja numeroni 040-6700 496.

© Lin­tunen Con­sulting, 2021